Algemene voorwaarden

1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst: MediBram.
1.2 MediBram is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen mits zij de abonnee hiervan uiterlijk één maand vooraf van op de hoogte brengt.

2. Verplichtingen MediBram
2.1 MediBram spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor een correcte uitvoering van haar dienst.
2.2 MediBram respecteert de privacy-wetgeving en stelt geen persoon- en/of bedrijfsgegevens ter beschikbaar aan derden, tenzij MediBram hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht wordt.

3. Verplichtingen abonnee
3.1 Een abonnee is een ieder die op welke manier dan ook een abonnement heeft afgesloten voor het gebruik van diensten van MediBram.
3.2 De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelende abonnee verwacht mag worden.
3.3 Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven.
3.4 De abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor de aan haar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, en zal zorgdragen voor absolute geheimhouding.
3.4 MediBram behoudt zich het recht voor zonder verdere aankondiging de toegang tot www.medibram.nl (tijdelijk) te ontzeggen indien de abonnee in strijd handelt met de bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid
4.1 MediBram is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van MediBram. Met name, maar niet uitsluitend, is MediBram niet aansprakelijk schade die voortvloeit uit storingen in haar systemen of fouten in haar software.
4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor MediBram voortvloeiende schade.

5. Duur en einde van de overeenkomst
5.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van één kwartaal, betaling vindt per maand vooraf plaats. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend met één kwartaal verlengd.
5.2 Opzegging is mogelijk per einde abonnement indien dit uiterlijk één maand voor het einde van het abonnement schriftelijk is aangevraagd. Pas dan wanneer abonnee een bevestiging van MediBram heeft ontvangen is de opzegging definitief.

6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan MediBram niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen.
6.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MediBram opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding jegens MediBram ontstaat.

7. Betaling
7.1 Betalingen vinden plaats via automatische incasso. Abonnee dient, in de door MediBram aangegeven incasso perioden, zorg te dragen voor voldoende saldo zodat de automatische incasso kan worden voldaan. Indien de automatische incasso, om welke reden dan ook, niet kan worden geïnd, is abonnee aan MediBram administratiekosten verschuldigd. De abonnee dient zelf zorg te dragen dat alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum volledig zijn bijgeschreven op de bankrekening van MediBram. Voor de administratiekosten ontvangt abonnee een afzonderlijke factuur die door middel van automatische incasso moet worden voldaan. Eventueel uit te keren bonussen komen voor de betreffende periode te vervallen indien het abonnementgeld niet door MediBram op de normale wijze geïncasseerd kan worden.
7.2 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de abonnee in verzuim. De abonnee is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente.
7.3 Indien abonnee jegens MediBram in verzuim is, is hij verplicht MediBram alle (buiten)gerechtelijke kosten, gemaakt bij inning van het MediBram toekomende, volledig te vergoeden. De door abonnee te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
7.4 De abonnee is verplicht alle door MediBram in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij abonnee volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen geliquideerde proceskosten overtreffen.

8. Toepasselijk recht
8.1 Op iedere overeenkomst tussen MediBram en abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Medibram bv
Paasloregel 55 – 8338 SV Willemsoord – Tel. (06) 22 46 09 80 – info@medibram.nl